Polityka prywatności

PODSUMOWANIE NASZEGO ZOBOWIĄZANIA DO ZAPEWNIENIA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

 • Rozumiemy i akceptujemy, że prywatność jest dla ciebie ważna. W związku z tym nasze zobowiązanie do ochrony prywatności opiera się na czterech wartościach: szacunku, zaufaniu, zapobieganiu szkodom i zapewnianiu zgodności z przepisami.
 • Wykorzystujemy i udostępniamy informacje osobowe przekazywane przez ciebie w Internecie wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej polityce, naszym zobowiązaniu do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie lub w innych naszych oświadczeniach i informacjach dotyczących prywatności.
 • Stosujemy niniejszą politykę oraz techniczne i fizyczne metody kontroli w celu ogranicze­nia dostępu do informacji osobowych przekazanych przez ciebie w Internecie, aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu.
 • Aby zapoznać się ze szczegółami, przeczytaj politykę ochrony prywatności w Internecie (poniżej) lub skontaktuj się z nami.

Firma Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), znana pod nazwą MSD poza granicami USA i Kanady oferuje zasoby internetowe, które obejmują informa­cje i usługi dotyczące zdrowia, medycyny i produktów, a także informacje firmowe i finansowe, informacje dotyczące zatrudnienia oraz pozostałe informacje dotyczące naszej dzia­łalności. Ponadto niektóre z naszych zasobów internetowych umożliwiają wykwalifikowa­nym specjalistom składanie zamówień na nasze produkty farmaceutyczne i weterynaryjne oraz szczepionki, na ubieganie się o dotacje lub na wzięcie udziału w badaniach.

Poszanowanie prywatności Twoich informacji osobowych jest dla nas bardzo ważne. Nasze strony internetowe oraz inne zasoby internetowe, które odnoszą się do niniejszej polityki ochrony prywatności („polityka”), zobowiązane są do gromadzenia, utrzymywania i zabezpieczania Twoich informacji osobowych zgodnie z prawem, niniejszą polityką oraz naszą globalną polityką transgranicznej ochrony prywatności, a także obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Niniejsza polityka ma zastosowanie do informacji osobowych (zgodnie z definicją poniżej) zgromadzonych przez nasze zasoby i treści internetowe (takie jak strony internetowe, aplikacje mobilne, poczta e-mail i inne narzędzia inter­netowe oraz narzędzia do pobrania), które zawierają link do niniejszej polityki. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do informacji osobowych gromadzonych przez zasoby i treści w trybie offline, z wyjątkiem przypadków, gdy takie informacje osobowe są konsolidowane z informacjami osobowymi, które my albo inni w naszym imieniu gromadzą w Internecie. Niniej­sza polityka nie ma również zastosowania do zasobów internetowych osób trzecich, do których nasze strony internetowe mogą odsyłać oraz wobec których nie posiadamy kontroli nad treścią lub praktykami w zakresie ochrony prywatności.

Otrzymaliśmy etykietę prywatności TRUSTe poświadczającą, że niniejsze oświadczenie doty­czące prywatności oraz nasze praktyki w tym zakresie zostały zweryfikowane pod kątem zgodno­ści z normami certyfikacji TRUSTe. Konkretne strony internetowe zawierają certyfiko­wany przez TRUSTe odnośnik do niniejszej polityki, a w niektórych przypadkach zatwierdzonej wersji niniejszej polityki, zgodnej z tymi samymi wartościami i normami, które są opisane w niniej­szej polityce. Jeśli masz obawę dotyczącą prywatności lub wykorzystania informacji, która wg ciebie nie została potraktowana w sposób zadowalający, proszę skontaktować się z TRUSTe za pośrednictwem strony internetowej, poczty lub faksu. Proces rozwiązywania spo­rów TRUSTe jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Nasz program i praktyki w zakresie prywatności są zgodne z zasadami transgranicznej ochrony prywatności APEC oraz Tarczą prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA w zakresie przekazywania informacji osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA. Niniejsza polityka jest zgodna z naszą polityką transgranicznej ochrony prywatności. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą politykę. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki lub naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych, prosimy o kontakt.

W niniejszej polityce nasze odniesienia do słów „MSD”, „nas”, „my”, „nasz” oznaczają firmę Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), jej następców, podmioty zależne, oddziały i grupy na całym świecie, z wyjątkiem spółek typu joint venture, w których posiadamy udziały.

Jak niniejsza Polityka ochrony prywatności definiuje „informacje osobowe”?

Określenie „informacje osobowe” stosowane w niniejszej polityce odnosi się do wszelkich informa­cji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym danych identyfikujących osobę fizyczną lub które mogłyby być wykorzystane do identyfika­cji, ustalenia lokalizacji, śledzenia lub kontaktu z osobą fizyczną.

W jaki sposób gromadzimy informacje osobowe w Internecie?

Gromadzimy informacje osobowe w Internecie za pośrednictwem stron internetowych oraz in­nych zasobów. Oferujemy również zasoby internetowe we współpracy z innymi dostawcami usług internetowych, od których możemy otrzymywać informacje osobowe ich użytkowników. Współpraca taka jest regulowana przez umowy, które zawierają wymóg odpowiedniego spo­sobu ochrony informacji osobowych. Osoby fizyczne mogą korzystać z wielu sekcji naszych stron i zasobów internetowych bez konieczności ujawniania jakichkolwiek informacji osobowych. Istnieją trzy metody, które stosujemy do gromadzenia informacji osobowych w Internecie:

 1. Informacje, które podajesz: gromadzimy informacje osobowe i inne dane, które mo­żesz wprowadzić w formularzach lub polach danych na naszych stronach i zasobach inter­netowych. Informacje te mogą obejmować między innymi informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator użyt­kownika i hasło), datę urodzenia oraz informacje dotyczące wykonywanego zawodu, doświadczenia, działalności, umiejętności, preferencji, hobby lub zainteresowań. Mo­żemy również gromadzić informacje dotyczące stanu Twojego zdrowia, które podajesz, od­powiadając na nasze pytania i ankiety lub korzystając z internetowych narzędzi dotyczą­cych zdrowia, które udostępniamy do pobrania. Niektóre z naszych stron interneto­wych umożliwiają użytkownikom składanie zamówień, np. na nasze szczepionki lub produkty weterynaryjne. Strony te mogą gromadzić informacje o karcie kredytowej w celu realizacji zamówień.
 2. Informacje z publicznych źródeł informacji lub od osób trzecich: możemy groma­dzić informacje osobowe pracowników służby zdrowia, którzy zarejestrują się na na­szych stronach internetowych z publicznych źródeł informacji lub od osób trzecich, w celu weryfikacji ich kwalifikacji i tożsamości. W przypadku gdy klienci korzystają z karty kredytowej w celu złożenia zamówienia na naszych stronach internetowych, weryfi­kujemy ważność karty kredytowej w instytucjach finansowych lub kredytowych. W niektórych przypadkach możemy poszerzyć nasze istniejące bazy danych użytkowni­ków o informacje otrzymane od osób trzecich. Niektóre z tych informacji mogą obejmo­wać dane osobowe, takie jak informacje o zmianie adresu pocztowego.
 3. Informacje zgromadzone z Twojego komputera lub innego urządzenia elektronicz­nego: gromadzimy informacje o Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicz­nym w momencie, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe bądź korzystasz z na­szych zasobów internetowych. Informacje te mogą obejmować adres IP, dostawcę usługi Internetu (ISP), nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, datę i godzinę przesłania żąda­nia oraz informacje dostarczone przez technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, znaczniki pojedynczych pikseli, lokalne obiekty udostępnione (Flash), lokalne przechowy­wanie, znaczniki ETag i skrypty. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku gdy opuścisz jedną z naszych witryn internetowych bez rejestracji, możemy we współpracy z osobami trzecimi wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam na Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, aby przypomnieć Ci o naszej witrynie internetowej, którą wcześniej odwiedziłeś(-aś). Proszę zapoznać się z naszym zobowiąza­niem do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie, aby uzy­skać więcej informacji na temat plików cookie i sposobów, w jaki można je kontrolować. Je­śli korzystasz z urządzenia mobilnego w celu odwiedzania naszych stron interneto­wych i korzystania z naszych zasobów internetowych bądź pobierania naszych aplikacji mobilnych lub usług, możemy również gromadzić informacje o urządzeniu, takie jak identy­fikator i typ urządzenia, a także informacje na temat użytkowania urządzenia oraz ko­rzystania z naszych mobilnych stron internetowych i innych zasobów mobilnych.

Możemy korzystać z usług innych firm w celu prowadzenia komunikacji e-mailowej w naszym imieniu lub umieszczania naszych reklam na innych stronach internetowych. Nie kontrolujemy technologii śledzenia stosowanych przez inne firmy. Aby uzyskać wię­cej informacji o tym, jak można kontrolować śledzenie informacji przez osoby trzecie, pro­simy zapoznać się z naszym zobowiązaniem do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie.

Dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe?

 1. Ogólnie: gromadzimy dane osobowe w Internecie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić osobom fizycznym rejestrację, dostosowywanie i personalizowanie niektó­rych naszych zasobów oraz komunikacji internetowych. Wykorzystujemy zgroma­dzone w Internecie informacje osobowe w celu dostarczenia produktów, usług, funkcji i in­nych zasobów, o które osoba fizyczna prosiła, np. literatury edukacyjnej i powiązanych informacji na temat naszej działalności, programów do obsługi poczty
  e-mail, narzędzi, quizów, kwestionariuszy i ankiet. Analizujemy zgromadzone za pośred­nictwem Internetu informacje osobowe w celu identyfikacji oraz zaoferowania dodatko­wych usług i promocji, które naszym zdaniem mogą się okazać dla ciebie interesujące. Oceniamy korzystanie z niektórych zasobów i komunikacji internetowych wyłącznie przy pomocy pozbawionych elementów identyfikujących lub zbiorczych informacji. Możemy rów­nież wykorzystywać informacje osobowe w celu badania naszych zasobów interneto­wych pod kątem zgodności, autoryzowanego dostępu i bezpieczeństwa.
 2. Media społecznościowe: zasoby internetowych mediów społecznościowych to interak­tywne narzędzia, które zazwyczaj umożliwiają współdziałanie i wymianę informacji z innymi użytkownikami. Przykłady zasobów mediów społecznościowych stanowią sieci spo­łecznościowe, fora dyskusyjne, biuletyny elektroniczne, blogi, strony wiki oraz funk­cje polecania umożliwiające współdzielenie treści stron internetowych oraz narzędzi z przyjaciółmi oraz współpracownikami. Możemy gromadzić informacje osobowe, aby umoż­liwić korzystanie z zasobów internetowych mediów społecznościowych, które mo­żemy oferować od czasu do czasu. Możemy również umożliwić korzystanie z zasobów me­diów społecznościowych, aby publikować lub udostępniać informacje osobowe innym. Należy dokładnie rozważyć, jakie informacje o sobie chcesz udostępnić innym pod­czas korzystania z zasobów mediów społecznościowych. Zapewniamy dodatkowe po­wiadomienie i wybór sposobu gromadzenia informacji osobowych, wykorzystywania i ujawniana na naszych stronach internetowych i innych zasobach internetowych, które ofe­rują lub wykorzystują media społecznościowe.

Niektóre z naszych stron internetowych korzystają z usług sign-in, takich jak Facebook Connect lub dostawca Open ID. Usługi te weryfikują Twoją tożsamość i dają ci możli­wość udostępnienia niektórych informacji osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu automatycznego wypełnienia formularzy rejestracyjnych i innych. Usługi, takie jak Facebook Connect, dają możliwość publikowania informacji na swoim pro­filu na Facebooku dotyczących Twojej aktywności na naszych stronach, które korzy­stają z tej usługi, dzięki czemu możesz udostępniać swoją aktywność innym w Twojej sieci.

 1. Praca mobilna: niektóre z naszych stron i zasobów internetowych są zaprojektowane spe­cjalnie do wykorzystania na urządzeniach przenośnych. Niektóre wersje mobilne naszych stron internetowych mogą wymagać zalogowania się na konto użytkownika na da­nej stronie. Informacje na temat Twojego korzystania z mobilnej wersji strony interneto­wej będą powiązane z Twoim kontem użytkownika. Niektóre z naszych stron i zasobów internetowych pozwalają na pobranie aplikacji, widżetu lub innego narzędzia, z którego można korzystać na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Niektóre z tych aplikacji mogą przechowywać informacje o telefonie komórkowym lub innym urzą­dzeniu. Aplikacje te mogą przekazywać informacje osobowe do nas lub innych osób/podmiotów pracujących dla nas, tak aby umożliwić Tobie dostęp do konta użytkow­nika lub umożliwić nam śledzenie informacji na temat wykorzystywania narzędzi, np. jak często są one wykorzystywane oraz które funkcje są popularne. Niektóre z tych aplikacji mogą umożliwiać wysyłanie e-mailem raportów i innych informacji z aplikacji. Możemy wy­korzystywać informacje osobowe lub informacje pozbawione elementów identyfikują­cych w celu poprawy tych aplikacji, opracowania nowych narzędzi, poprawy jakości oraz w inny sposób opisany w niniejszej polityce lub innych naszych powiadomieniach.

Jeśli korzystasz ze starszej wersji jednej z naszych aplikacji, aplikacja ta może mieć opcję oceny jej wykorzystania, która dokonywana jest poprzez udostępnienie danych doty­czących korzystania z aplikacji na Twoim urządzeniu, takich jak np. informacje o najczęściej stosowanych funkcjach, które są następnie przekazywane do dostawcy usług analitycznych – Flurry. Jeśli nie chcesz, aby Flurry śledziło korzystanie z aplikacji na Twoim urządzeniu, możesz z tego zrezygnować.

Czy konsolidujemy informacje osobowe?

Zgodne z określonymi celami i ustalonymi standardami w ramach niniejszej polityki i innymi obo­wiązującymi oświadczeniami o ochronie prywatności, które zostały przekazane, w niektórych przypadkach możemy konsolidować i wykorzystywać informacje osobowe udostęp­niane nam przez osoby fizyczne poprzez różne usługi i kanały, takie jak telefon, ankiety, strony internetowe oraz inne zasoby i komunikacje internetowe w celu poprawy jakości usług, które oferujemy.

Jaki masz wybór, jeżeli chodzi o gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych?

Masz cztery działania do wyboru. Należą do nich:

 1. Niepodawanie swoich informacji osobowych: możesz zrezygnować z podawania nam jakichkolwiek informacji osobowych w Internecie poprzez niewprowadzanie żad­nych informacji osobowych w formularzach lub polach danych na naszych stronach inter­netowych oraz niekorzystanie ze spersonalizowanych usług udostępnionych przez na­sze zasoby internetowe. Jednak niektóre z naszych zasobów internetowych są do­stępne tylko dla osób, które podadzą swoje informacje osobowe lub które korzystają ze spersonalizowanych usług.
 2. Ograniczenia i możliwości w zakresie wykorzystania i ujawniania informacji w innych celach: niektóre z naszych zasobów internetowych mogą poprosić o pozwolenie na wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji osobowych w celu doda­nia cię do naszej listy kontaktów, umożliwienia ci rejestracji w katalogu lub zaso­bach portalu społecznościowego, identyfikacji i zaoferowania dodatkowych usług i promocji, które według nas mogą być dla ciebie interesujące. Możesz ograniczyć wyko­rzystanie swoich informacji osobowych, zaznaczając lub odznaczając opcje udostęp­niane w czasie, kiedy wprowadzasz takie informacje, lub które możemy zaoferować ci w przyszłości. Ponadto możesz zmienić swoje preferencje komunikacyjne (takie jak rezygna­cja z komunikacji, na którą wcześniej została wyrażona zgoda), pisząc do nas na wybrany adres.
 3. Ograniczenia i opcje śledzenia: nasze zasoby internetowe, które korzystają z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie w celu zapamiętania Twoich preferencji i wyborów, umożliwiają ci wybór tego, czy zgadzasz się na wykorzystanie tych technolo­gii w celu zapamiętania cię jako użytkownika lub zaoferowania ci dodatkowych usług po­przez zaznaczenie lub odznaczenie opcji udostępnionych podczas rejestracji, lub w mo­mencie, gdy wprowadzasz informacje osobowe w formularzach lub polach danych. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku gdy opuścisz jedną z naszych witryn internetowych bez rejestracji, możemy we współpracy z osobami trzecimi wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam na Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, aby przypomnieć Ci o naszej witrynie internetowej, którą wcześniej odwiedziłeś(-aś). Na­sze zasoby internetowe nie ograniczają pozbawionego elementów identyfikujących wyko­rzystania technologii śledzenia dla poszczególnych użytkowników. Poszczególni użyt­kownicy mogą kontrolować korzystanie z niektórych technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, z poziomu większości przeglądarek internetowych. Niektóre przeglądarki inter­netowe pozwalają na ograniczenie lub wyłączenie wykorzystania plików cookie dla po­szczególnych stron internetowych. Inne przeglądarki pozwalają na wybór ustawień pli­ków cookie dla wszystkich stron internetowych, które odwiedzasz. Jeśli masz wątpliwo­ści co do wykorzystania technologii plików cookie, zapoznaj się z naszym zobowiąza­niem do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie, aby uzy­skać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki można je kontrolować.

Jeśli chcesz zrezygnować z funkcji śledzenia w celach reklamowych, możesz to zrobić, wy­konując następujące opcje udostępnione przez:

Więcej informacji o tym, jak wyłączyć funkcję śledzenia dla niektórych przeglądarek inter­netowych i urządzeń mobilnych, można znaleźć na stronie http://allaboutdnt.com/.

 1. Komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail: możesz wyrazić zgodę na otrzymywa­nie opcjonalnej poczty e-mail lub innych powiadomień od nas, zapisując się na subskryp­cję tych informacji na naszych stronach internetowych lub w innych zasobach in­ternetowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać opcjonalnej poczty e-mail, możesz z niej zre­zygnować, odwiedzając stronę internetową lub inne miejsce internetowe, gdzie wcze­śniej wyraziłeś(-aś) zgodę na otrzymywanie takich informacji, jeśli jest to możliwe, i zaktu­alizować swoje preferencje dotyczące komunikacji za pośrednictwem poczty
  e-mail lub możesz postąpić zgodnie z instrukcjami wypisania się ze subskrypcji informacji otrzy­mywanych od nas. Możesz również zrezygnować, pisząc do nas na wybrany adres. Jeśli nie chcesz potwierdzać przeczytania danych informacji wysłanych przez nas za po­średnictwem poczty e-mail, możesz zrezygnować z opcji śledzenia komunikacji elektro­nicznej poprzez rezygnację z otrzymywania poczty e-mail w całości, korzystając z jednej z metod opisanych powyżej. W niektórych przypadkach nie będzie można wyłączyć śle­dzenia komunikacji e-mail i informacje nadal będą wysyłane do ciebie.

Jeśli zdecydujesz się powiadomić znajomego o jednej z naszych stron internetowych lub zaso­bach internetowych za pomocą naszych funkcji wysyłania rekomendacji e-mailem, zapewnimy kontekstowe informacje o tym, jak funkcje te wykorzystują informacje osobowe. Zgodnie z ogólną zasadą nasze funkcje wysyłania rekomendacji e-mailem nie przechowują imienia i nazwi­ska ani adresu e-mail użytkowników, do których wysyłasz linki do naszych stron lub zaso­bów internetowych.

Kto będzie miał dostęp do Twoich informacji osobowych?

Twoje informacje osobowe będą dostępne dla Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), w tym jej podmiotów zależnych, działów i grup na całym świecie, a także osób i organizacji, które korzy­stają z informacji osobowych, wyłącznie na nasze zlecenie i pod naszym kierunkiem. Wykorzystywanie i ujawnianie informacji osobowych przez osoby i organizacje zewnętrzne działa­jące w naszym imieniu jest regulowane przez umowy, które zawierają wymóg odpowied­niego sposobu ochrony informacji osobowych. Twoje informacje osobowe będą wykorzysty­wane i ujawniane przez nas oraz osoby i organizacje działające w naszym imieniu wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą polityką, innymi obowiązującymi powiadomieniami o ochronie prywat­ności oraz w sposób wyraźnie dozwolony lub wymagany na mocy obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji.

Czy udostępniamy Twoje informacje osobowe osobom trzecim?

Zgodnie z ogólną zasadą nie sprzedajemy ani nie udostępniamy informacji osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce i innych stosownych powiadomieniach dotyczących prywatności; jednakże może wystąpić sytuacja, w której możemy, ze względów gospodarczych, zdecydować się na reorganizację lub zbycie naszej działalności poprzez sprze­daż, połączenie lub nabycie. W tych okolicznościach informacje osobowe mogą być udostęp­niane rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom. W takim przypadku uzyskamy pisemne gwaran­cje, że informacje osobowe będą chronione w odpowiedni sposób. Zgodnie z naszą globalną polityką transgranicznej ochrony prywatności zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji osobowych, w tym adresu e-mail, w ramach zgłoszenia do władz rządowych, osobom w odpo­wiednich postępowaniach sądowych upoważnionym przez trybunał lub sąd, oraz w inny sposób stosownie do wymo­gów obowiązującego prawa lub wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce oraz naszej globalnej polityce transgranicznej ochrony prywatności Twoje informacje osobowe nie będą w inny sposób udostępniane bez Twojej zgody.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony informacji osobowych, zgodnie ze stopniem ich wrażliwości, podczas ich gromadzenia i przesyłania między Twoim komputerem lub urządze­niem a naszymi zasobami internetowymi i serwerami, a także w celu ochrony informacji osobo­wych przez nas przechowywanych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnych kopii haseł i powiązanych kodów dostępu do naszych zasobów internetowych.

W jaki sposób chronimy prywatność dzieci?

Zgodnie z ogólną zasadą nasze strony internetowe i zasoby internetowe nie są przeznaczone dla dzieci. Większość usług internetowych, które oferujemy, jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej 18 lat. W przypadku gdy wnioski o informacje o lekach są dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa, osoby, które chcą uzyskać informacje o leku przeznaczonym dla dzieci, muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat.

Nie gromadzimy świadomie informacji osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, który posiada wiedzę o gromadzeniu przez nas informacji osobowych od Twojego dziecka, prosimy o kontakt z biurem ds. ochrony prywatności w celu usunięcia tych danych.

Od czasu do czasu niektóre z naszych stron internetowych i innych zasobów internetowych mogą oferować opcjonalne funkcje dla dzieci. W przypadku gdy takie funkcje są oferowane, podejmiemy odpowiednie kroki w celu uzyskania zweryfikowanej zgody rodziców przed jakimkol­wiek gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem informacji osobowych dzieci.

Jak mogę uzyskać dostęp i dokonać korekty moich informacji osobowych?

W celu uzyskania dostępu do Twoich informacji osobowych zgromadzonych w Internecie, a także zachowania ich dokładności, kompletności i aktualności lub w celu ich usunięcia, mo­żesz napisać do nas na wybrany adres. W niektórych przypadkach, gdy mamy prawny lub regulacyjny obowiązek przechowywania informacji, przechowywanie informacji jest niezbędne w celu kontynuacji świadczenia żądanych usług, musimy uwzględnić Twoje preferencje lub w innych niezbędnych celach biznesowych, możemy nie być w stanie usunąć pewnych dotyczących Ciebie informacji osobowych. Tam, gdzie jest to oferowane, możesz aktualizować swoje informacje osobowe w Internecie, modyfikując informacje, które wcześniej
wprowadziłeś(-aś) w formularzach lub polach danych na naszych stronach internetowych. W sytuacji gdy zezwala na to prawo i nasza polityka transgranicznej ochrony prywatności, możliwość dostępu i korekty infor­macji osobowych będzie ograniczona, jeżeli dostęp i korekta spowodowałyby: utrudnienie  wypełnie­nia naszych zobowiązań prawnych lub etycznych, utrudnienie  zbadania, wysunię­cia lub obrony przed roszczeniem prawnym, ujawnienie informacji osobowych osoby trzeciej, doprowadziłyby do naruszenia umowy lub ujawnienia tajemnic handlowych, lub innych poufnych informacji handlowych należących do nas lub osoby trzeciej.

Jak długo przechowujemy Twoje informacje osobowe?

Generalnie przechowujemy informacje osobowe tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne dla konkretnych celów biznesowych lub celów, dla których zostały one zgromadzone oraz przez okres użytkowania przez Ciebie naszych witryn internetowych, aplikacji i innych istotnych narzędzi internetowych. W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przechowywania informacji przez dłuższy okres czasu na mocy przepisów prawa lub regulacji mających zastosowanie do naszej działalności biznesowej, takich jak stosowne zasady dotyczące okresu przedawnienia, lub do innych niezbędnych celów biznesowych. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się dokonywać anonimizacji danych lub usuwać niepotrzebne elementy identyfikujące z zapisów, które mogą być nam potrzebne do utrzymania w okresach dłuższych niż pierwotnie zakładany okres ich przechowywania.

Jaki jest nasz adres do kontaktu w kwestiach prywatności?

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej polityki lub gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas informacji, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres globalnego biura ds. ochrony prywatności MSD lub na wybrany adres. Możesz uzyskać dostęp do tej listy adresów na stronie internetowej http://www.msd.com/contact/contacts.html. W celu kontaktu z nami prosimy zanotować nazwę strony internetowej lub innego z zasobów interneto­wych, którego użyłeś(-aś) lub na którym podałeś(-aś) informacje osobowe, a także charakter wszelkich podanych informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 20 dni roboczych lub w krótszym okresie na Twoje prośby, pytania lub wątpliwości dotyczące dostępu do informacji osobo­wych zgromadzonych w Internecie lub ich wykorzystania.

Możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji uzupełniających oraz możemy udostępnić Twoje zapytanie innym osobom z naszej firmy lub pracującym dla nas, które są odpo­wiedzialne za funkcje związane z przedmiotem Twojego zapytania. Oprócz przypadków, gdy wymaga tego prawo lub polityka transgranicznej ochrony prywatności nie możemy zagwaranto­wać odpowiedzi na pytania lub komentarze dotyczące tematów niezwiązanych z niniejszą polityką bądź naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności.

W jaki sposób informujemy o aktualizacji niniejszej polityki?

Możemy aktualizować niniejszą politykę okresowo. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowa­nia, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszego oświadczenia w sprawie prywatności we­dług swojego uznania. Jeśli zdecydujemy się dokonać zmian w niniejszej polityce, opublikujemy te zmiany na tej stronie, tak aby zawsze było wiadomo, jakie dane gromadzimy, jak możemy je wykorzystywać oraz czy będziemy je komuś udostępniać. Jeśli dokonane zmiany w niniejsze polityce są istotne, możemy również zamieścić ogłoszenie na stronie internetowej www.msd.com/privacy przed dniem wejścia w życie zmian lub, w niektórych przypadkach, mo­żemy poinformować o zmianach za pośrednictwem poczty e-mail. Polityka ta została ostatnio zaktualizowana w dniu 30 kwietnia 2018 r.